Drones

De luchtvaart kent een nieuwe snel groeiende sector met de opmars van onbemande luchtvaartuigen of drones. Hier is een groot potentieel aan verbonden voor nieuwe banen en economische groei in de Europese Unie.

Europese regelgeving

Echter, dit vereist een afdoende regelgevend kader teneinde het veilig gebruik van op afstand bestuurde drones in het Europese luchtruim te verzekeren. De Europese Commissie wenste de uitbouw van een drone ecosysteem te ondersteunen, waarbij tegelijkertijd het hoofd geboden wordt aan daaraan verbonden maatschappelijke bezorgdheden zoals veiligheid, privacy, milieubescherming, etc.

De Commissie werkte dan ook een strategie uit om de progressieve ontwikkeling van de dronemarkt in Europa te ondersteunen en rekening te houden met voormelde uitdagingen:

  • De veilige integratie van drones in het Europees luchtvaartsysteem vanaf 2016, middels de ontwikkeling van:
    • Een gemeenschappelijk regelgevend veiligheidsraamwerk, afgestemd op de risico’s van alle soorten drones opdat een uniforme Europese markt voor burgerlijke drone-applicaties ingericht zou worden
    • De nodige ondersteunende technologieën (‘sense and avoid’, ‘comment and control communication’, etc.) binnen SESAR, in nauwe coördinatie met andere initiatieven
  • Maatregelen om de bescherming van burgers te verzekeren (privacy, verzekering, etc.)
  • Maatregelen om marktontwikkeling en Europese industrieën te ondersteunen

In 2017 werd een Europese expertengroep inzake drones ingericht, dat fungeert als het klankbord van de Europese Commissie en assisteert in de ontwikkeling en implementatie van de EU drone strategie.

Op regelgevend vlak werd in juli 2018 een nieuwe Verordening aangenomen, namelijk de zogenaamde “EASA-Verordening”. Deze voorziet in gemeenschappelijke veiligheidsregels voor de burgerluchtvaart en een geactualiseerd mandaat voor EASA (“Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart).

Belgische droneregels?

Tot op heden is de regelgeving inzake drones in België beperkt en versnipperd in verschillende wetgevingsinstrumenten zoals Koninklijke Besluiten, Ordonnanties, etc.

Met de komst van Europese regels, zal ook in België een afdoende duidelijk kader geïmplementeerd worden om de drone sector te reguleren middels nationale wetgeving om de EU-regels om te zetten enerzijds, en concrete uitvoeringswetgeving zoals Koninklijke Besluiten, etc., anderzijds om hier effectief uitwerking aan te geven.

Dit werd tevens bevestigd door diverse belangenorganisaties terzake tijdens de DroneDays 2019 waaraan Rezolv eveneens deelnam.

Graag meer informatie? Neem contact op met Rezolv en wij begeleiden je graag verder doorheen deze nieuwe sector!