PRIVACY POLICY


Bedankt voor uw bezoek aan onze website. Wij zijn blij met uw belangstelling in onze software op maat van uw onderneming en in onze dienstverlening in het algemeen.

Bij ons kan u rekenen op een kwalitatieve service en aanpak op maat. De bescherming van uw persoonsgegevens is hierbij uiterst belangrijk voor ons. Wij stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens veilig aan ons kunt toevertrouwen. Zo gaan wij steeds op een veilige en discrete manier om met persoonsgegevens en werden passende beschermingsmaatregelen genomen om verlies, wijzigingen, toegang door onbevoegden en/of elke andere onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens te vermijden.

Wij willen transparant zijn over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en wat wij met uw persoonsgegevens doen. Meer informatie daarover leest u in deze privacyverklaring.

Wie zijn wij?

REZOLV BV, met maatschappelijke zetel te 3970 Leopoldsburg, Lommelsesteenweg 160 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0555.720.225 (hierna, ‘Rezolv’, ‘wij’ of ‘we’).

U kan ons contacteren via de volgende contactgegevens:

_ +32 (0)11 87 08 63

_ info@rezolv.be

Wij verwerken uw persoonsgegevens steeds volgens de geldende wettelijke bepalingen voor de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna, de ‘AVG’), en de toepasselijke nationale uitvoeringswetgeving.

Enkele begrippen toegelicht

Voor de toepassing van deze privacyverklaring wordt onder ‘persoonsgegevens’ verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’) . Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van één of meerdere elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Het gaat met andere woorden om alle informatie op basis waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. Daartoe behoren bijvoorbeeld uw naam, voornaam, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook uw IP-adres.

Het begrip ‘verwerken’ is heel ruim en dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, combineren, archiveren en wissen van gegevens.


Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens (“verwerkingsverantwoordelijke”)

Rezolv is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Wij zijn, zoals de AVG het noemt, de “verwerkingsverantwoordelijke” van uw persoonsgegevens. Dit betekent concreet dat Rezolv, eventueel samen met anderen, het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens vaststelt.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen onder meer persoonsgegevens wanneer u:

– onze website of sociale media gebruikt;

– het contactformulier invult op de website;

– klant, partner of leverancier wilt worden/wordt;

– een overeenkomst met ons afsluit en in dat kader met ons communiceert;

– onze whitepaper downloadt;

– solliciteert op een van onze vacatures via de website;

– ons op een andere wijze contacteert (bv. telefonisch, via een e-meeting*, per post of per e-mail).

* Wanneer wij gebruik maken van e-meetings streven wij ernaar de hoogste normen te hanteren op het gebied van veiligheid, technologie en gegevensbescherming. Echter kunnen wij geen vergelijkbaar niveau van privacy garanderen zoals bij een persoonlijk gesprek. Wij benadrukken dat geen enkele deelnemer het recht heeft om e-meetings op te nemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van alle aanwezigen. Als u liever zelf specifieke normen toepast, kunt u een vergadering organiseren via een online platform naar keuze en ons uitnodigen om de vergadering bij te wonen.

Wij maken ook gebruik van cookies, hoofdzakelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers. Voor meer specifieke informatie over de cookies die wij gebruiken, kan u onze cookie policy raadplegen.

Wij beogen geen persoonsgegevens te verzamelen van personen jonger dan 13 jaar. Deze jongeren mogen zonder toestemming van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt, geen persoonsgegevens aan ons doorgeven of een toestemmingsverklaring afgeven.

Welke persoonsgegevens verwerken wij, waarom en gebaseerd op welke rechtsgrond?

In onderstaande tabel leest u:

 • kolom 1: welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;
 • kolom 2: waarom wij dit doen (de ‘doeleinden’); en
 • kolom 3: op welke rechtsgrond de verwerking is gebaseerd.

Elke verwerkingsactiviteit van uw persoonsgegevens gebeurt voor één of meerdere specifieke doeleinden.

Daarnaast is er steeds een aantoonbare rechtsgrond voor elke verwerking. De toepasselijke rechtsgrond, die u terugvindt in de derde kolom ‘rechtsgrond’, heeft de volgende betekenis:

– ‘Toestemming’: u heeft toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden;

– ‘Overeenkomst’: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;

– ‘Wettelijke verplichting’: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons als verwerkingsverantwoordelijke rust;

– ‘Gerechtvaardigd belang’: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.


Categorieën van persoonsgegevens

Doeleinden

Rechtsgrond

Identificatie– en contactgegevens (naam, voornaam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, IP-adres/IMEI-code), specifieke opmerkingen

Uitvoering van onze overeenkomst (met inbegrip van facturatie), klanten- en of leveranciersbeheer

Overeenkomst

Identificatie– en contactgegevens (naam, voornaam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, IP-adres/IMEI-code) en uw klacht

Service voor, tijdens of na dienstverlening en klachtenbehandeling

Overeenkomst

Identificatie– en contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, IP-adres) en uw feedback

Verzamelen van feedback ter verbetering van onze producten en diensten

Gerechtvaardigd belang

Identificatie – en contactgegevens van contactpersoon (bedrijf, functie, naam, voornaam, adres, GSM of telefoonnummer, e-mailadres), IP-adres/IMEI-code

U, als klant, informeren over nieuwe ontwikkelingen in onze softwareoplossingen

Gerechtvaardigd belang

Identificatie – en contactgegevens (bedrijf, voornaam, naam, e-mailadres, telefoonnummer) en uw vraag/bericht

Beantwoording van uw algemene vraag of bericht via het contactformulier van de website https://www.rezolv.be/contactus

Gerechtvaardigd belang

Identificatie – en contactgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres), uw motivatie en CV

Om uw geschiktheid voor een vacature te beoordelen, met u over een eventuele aanstelling te spreken en eventueel ter voorbereiding en afsluiting van een contract.

Toestemming

Identificatie – en contactgegevens (naam, voornaam, adres) en betalingsgegevens

Voldoen aan wettelijke, reglementaire en administratieve verplichtingen (bv. fraudebestrijding)

Wettelijke verplichting

Identificatie – en contactgegevens (naam, voornaam, adres), onze overeenkomst, correspondentie in het kader van de overeenkomst, betalingsgegevens en facturen

Ter verdediging en bescherming van onze rechten

Gerechtvaardigd belang

Categorieën van persoonsgegevens

Doeleinden

Rechtsgrond

Identificatie– en contactgegevens (naam, voornaam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, IP-adres/IMEI-code), specifieke opmerkingen

Uitvoering van onze overeenkomst (met inbegrip van facturatie), klanten- en of leveranciersbeheer

Overeenkomst

Identificatie– en contactgegevens (naam, voornaam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, IP-adres/IMEI-code) en uw klacht

Service voor, tijdens of na dienstverlening en klachtenbehandeling

Overeenkomst

Identificatie– en contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, IP-adres) en uw feedback

Verzamelen van feedback ter verbetering van onze producten en diensten

Gerechtvaardigd belang

Identificatie – en contactgegevens van contactpersoon (bedrijf, functie, naam, voornaam, adres, GSM of telefoonnummer, e-mailadres), IP-adres/IMEI-code

U, als klant, informeren over nieuwe ontwikkelingen in onze softwareoplossingen

Gerechtvaardigd belang

Identificatie – en contactgegevens (bedrijf, voornaam, naam, e-mailadres, telefoonnummer) en uw vraag/bericht

Beantwoording van uw algemene vraag of bericht via het contactformulier van de website https://www.rezolv.be/contactus/

Gerechtvaardigd belang

Identificatie – en contactgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres), uw motivatie en CV

Om uw geschiktheid voor een vacature te beoordelen, met u over een eventuele aanstelling te spreken en eventueel ter voorbereiding en afsluiting van een contract.

Toestemming

Identificatie – en contactgegevens (naam, voornaam, adres) en betalingsgegevens

Voldoen aan wettelijke, reglementaire en administratieve verplichtingen (bv. fraudebestrijding)

Wettelijke verplichting

Identificatie – en contactgegevens (naam, voornaam, adres), onze overeenkomst, correspondentie in het kader van de overeenkomst, betalingsgegevens en facturen

Ter verdediging en bescherming van onze rechten

Gerechtvaardigd belang


Uw privacyrechten

Om u meer controle te geven over de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over heel wat rechten. Deze rechten zijn, onder andere, vastgelegd in artikelen 15-22 AVG.

U beschikt over de volgende rechten:

 • Het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken (art. 15 AVG):

U heeft het recht om op ieder ogenblik van ons te vernemen of wij al dan niet uw persoonsgegevens verwerken. Als wij ze verwerken, dan heeft u het recht om deze persoonsgegevens in te zien en bijkomende informatie te ontvangen over:

a) de verwerkingsdoeleinden;

b) de betrokken categorieën van persoonsgegevens;

c) de ontvangers of categorieën van ontvangers (met name ontvangers in derde landen);

d) de bewaartermijn of, als dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;

e) het bestaan van uw privacy rechten;

f) het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;

g) de bron van de persoonsgegevens indien wij persoonsgegevens via een derde verkrijgen;

h) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.

Als wij u geen toegang kunnen geven tot uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld omwille van wettelijke verplichtingen), laten wij u weten waarom dat niet mogelijk is.

Ook kan u een kosteloze kopie verkrijgen van de verwerkte persoonsgegevens in een begrijpelijke vorm. Let wel, wij kunnen een redelijke vergoeding vragen om onze administratieve kosten te dekken voor elke bijkomende kopie die u opvraagt.

Als wij u geen toegang kunnen geven tot uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld omwille van wettelijke verplichtingen), laten wij u weten waarom dat niet mogelijk is.

Ook kan u een kosteloze kopie verkrijgen van de verwerkte persoonsgegevens in een begrijpelijke vorm. Let wel, wij kunnen een redelijke vergoeding vragen om onze administratieve kosten te dekken voor elke bijkomende kopie die u opvraagt.

 • Het ‘recht op vergetelheid’ (het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te wissen) (art. 17 AVG):

U kan ons in bepaalde gevallen vragen om uw persoonsgegevens te wissen. In dit geval dient u er evenwel rekening mee te houden dat wij u geen service meer kunnen bieden indien u dat wenst. Houd er ook rekening mee dat uw recht op vergetelheid niet absoluut is. Wij hebben het recht om uw persoonsgegevens te blijven bewaren wanneer dat nodig is voor, onder meer, de uitvoering van de overeenkomst, de naleving van een wettelijke verplichting of het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering. We zullen u daarover nader informeren in ons antwoord op uw verzoek.

 • Het recht op verbetering en aanvulling (art. 16 AVG):

Wanneer uw persoonsgegevens onjuist, verouderd of onvolledig zijn, kan u ons vragen om deze onjuistheden of onvolledigheden te laten verbeteren.

 • Het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens (art. 20 AVG):

Ook heeft u het recht om, onder bepaalde voorwaarden, de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst of waarvoor u toestemming heeft gegeven, door ons te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Voor zover het technisch mogelijk is, bezorgen wij uw persoonsgegevens rechtstreeks aan de nieuwe verwerkingsverantwoordelijke.

 • Het recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG):

Indien één van de volgende elementen van toepassing is, kan u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

a) u betwist de juistheid van die persoonsgegevens (in dit geval wordt het gebruik ervan beperkt gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren);

b) de verwerking van uw persoonsgegevens is onrechtmatig;

c) wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de oorspronkelijke verwerkingsdoeleinden, maar u heeft ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

d) zolang er geen beslissing is genomen over de uitoefening van uw recht op bezwaar tegen de verwerking, kan u verzoeken om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

 • Het recht van bezwaar (art. 21 AVG):

U kan op grond van uw bijzondere situatie, bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien deze verwerking kadert in ons gerechtvaardigd belang of in de vervulling van een taak van algemeen belang. Wij staken in dat geval de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij we dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan die van u, of wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

 • Het recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden (artikel 22 AVG):

U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een besluit dat is genomen uitsluitend op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking en die u aanzienlijk treft of juridische gevolgen heeft en die zonder substantiële menselijke tussenkomst tot stand komt.

In drie situaties kan u zich niet op dit recht beroepen:

a) als een wet dit toelaat (bijvoorbeeld ter voorkoming van belastingfraude);

b) als de besluitvorming berust op een uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene; of

c) als dit noodzakelijk is voor de totstandkoming, of de uitvoering van een overeenkomst (let wel, hierbij maken wij steeds geval per geval een afweging of er minder privacy invasieve methoden bestaan om de overeenkomst te sluiten of uit te voeren).

 • Het recht om uw toestemming in te trekken (art. 7 AVG):

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, kan u deze toestemming te allen tijde weer intrekken op eenvoudig verzoek.

Uitoefenen van uw rechten

Om deze rechten uit te oefenen, kan u ons per e-mail contacteren op het volgende e-mailadres: info@rezolv.be.

Om uw identiteit te kunnen nagaan, vragen wij u om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart mee te sturen.

U kan al deze rechten kosteloos uitoefenen, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is (bijvoorbeeld vanwege het repetitieve karakter). In dat geval hebben wij het recht om u een redelijke vergoeding aan te rekenen of te weigeren om gevolg te geven aan je verzoek.

Doorgeven aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend doorgeven aan derden conform de wettelijke bepalingen, wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend of wanneer dit nodig is voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld zelfstandige dienstverleners of leveranciers die ons helpen bij de verwerking van uw persoonsgegevens (op basis van ons gerechtvaardigd belang).

Verder geven wij geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij wij hiertoe verplicht zijn op basis van wettelijke bepalingen (bv. doorgifte aan overheidsinstanties zoals toezichthoudende of rechtshandhavingsinstanties).

Categorieën van ontvangers

Binnen onze onderneming, zien wij erop toe dat uw persoonsgegevens uitsluitend toegankelijk zijn voor personen die deze nodig hebben om te voldoen aan de contractuele en wettelijke verplichtingen.

In bepaalde gevallen worden onze medewerkers bij het uitvoeren van hun taken ondersteund door externe dienstverleners. Met betrekking tot gegevensbescherming is met al deze dienstverleners een overeenkomst afgesloten om erop toe te zien dat zij uw persoonsgegevens veilig, respectvol en als een goede huisvader beheren.

Doorgiften aan derde landen

We geven uw persoonsgegevens uitsluitend door aan verwerkers of verwerkingsverantwoordelijken in derde landen, voor zover we hiertoe wettelijk gerechtigd zijn of indien dit noodzakelijk is om een dossier te behandelen.

Voor zover dergelijke doorgiften nodig zijn, nemen wij de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens in hoge mate worden beschermd en dat alle doorgiften van persoonsgegevens buiten de EER rechtmatig plaatsvinden. Indien er een doorgifte plaatsvindt naar een land buiten de EER, waarvoor de Europese Commissie niet heeft vastgesteld dat het land een passend niveau van bescherming biedt, is de doorgifte steeds onderworpen aan een overeenkomst die voldoet aan alle vereisten voor doorgiften aan derde landen, zoals passende waarborgen en de goedgekeurde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn vastgesteld door de Europese Commissie.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij hebben redelijke en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen toevallige dan wel opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Zo bewaren wij uw persoonsgegevens steeds op een beveiligde plaats zodat derden geen toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang deze noodzakelijk zijn voor verwezenlijking van het beoogde doel. U dient er rekening mee te houden dat tal van (wettelijke) bewaartermijnen ertoe leiden dat persoonsgegevens opgeslagen (moeten) blijven. Voor zover geen bewaarplicht bestaat, worden de gegevens routinematig gewist nadat het doel waarvoor ze zijn verzameld, is verwezenlijkt.

Daar komt bij dat wij persoonsgegevens kunnen bewaren als u ons hiervoor toestemming heeft verleend (bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatieprocedure) of als het mogelijk is dat wij deze gegevens nodig hebben in het kader van een rechtsvordering. In dat laatste geval dienen we bepaalde persoonsgegevens te gebruiken als bewijsmiddelen. Met dat doel bewaren we bepaalde persoonsgegevens overeenkomstig de wettelijke verjaringstermijn, die tot dertig jaar kan bedragen; de gebruikelijke verjaringstermijn in verband met persoonlijke rechtsvorderingen bedraagt tien jaar.

Klachten?

We doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen. Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kan u dit aan ons melden via onze contactgegevens zoals vermeld in het begin van deze privacyverklaring, zodat wij hier zo snel mogelijk aan kunnen tegemoetkomen.

U kan ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. De autoriteit die toezicht houdt op onze organisatie is de Gegevensbeschermingsautoriteit, met volgende contactgegevens:

Website:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

Heeft u nog vragen?

Dan mag u steeds contact met ons opnemen via telefoon, e-mail of per brief. Wij beantwoorden graag uw vragen.

Wijzigingen

Om tegemoet te komen aan feedback of om veranderingen in onze verwerkingsactiviteiten te weerspiegelen, kunnen we deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wij nodigen u dan ook uit om steeds de laatste versie van deze verklaring te raadplegen op onze website.