ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatste update: april 2024.

Deze website wordt beheerd door en is het exclusieve eigendom van Rezolv BV met zetel te Lommelsesteenweg 160, 3970 Leopoldsburg en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0555.720.225 (hierna, ‘Rezolv’, ‘wij’ of ‘we’).


Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden.

1. Algemeen

In deze disclaimer wordt onder de volgende termen begrepen: 

  • “gebruik”: laden, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen van (formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, opslaan, doorsturen, verspreiden, gebruik maken van diensten of enige andere handeling of gebruik van de website; 
  • “u”: de natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet vertegenwoordigd, die zich toegang verschaft tot deze website en/of er gebruik van maakt; 
  • “de inhoud”: omvat teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten, tekst of inhoud die in de website zijn opgenomen;
  • “schade”: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, zoals verlies van gegevens of voorwerpen, verlies van inkomsten, winst of andere economische verliezen; 


Wij behouden ons het recht voor om u de toegang tot en/of het gebruik van de website en/of de op de website aangeboden diensten te ontzeggen, indien u de bepalingen en voorwaarden van deze disclaimer niet naleeft. 

2. Inhoud van de website

De informatie op onze website is louter van algemene en informatieve aard. Deze informatie is geenszins aangepast aan uw persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk of professioneel advies worden beschouwd.


Rezolv levert – voor zover als redelijkerwijs mogelijk – de nodige inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig, beschikbaar en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien u dit zou vaststellen, verzoeken wij u om ons te contacteren. Rezolv zal de grootst mogelijke inspanning leveren om onjuistheden of een onbeschikbaarheid van de informatie op de website zo snel mogelijk recht te zetten. 


Rezolv kan de inhoud van de website regelmatig bijwerken en/of aanvullen. De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) is bijgevolg vatbaar voor wijzigingen en kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Rezolv verschaft de inhoud van de website “in de staat waarin deze zich bevindt”, zonder garanties of waarborgen voor een goede werking van de website, de juistheid, volledigheid, deugdelijkheid of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Rezolv kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.


Rezolv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.


De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Rezolv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. 

3. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen, beelden, etc. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Rezolv of rechthoudende derden. Kopieën, reproducties, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen of wijzigingen van het geheel of een gedeelte van deze website – in welke vorm of op welke manier dan ook – zijn verboden, tenzij Rezolv hiervoor een voorafgaandelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven.


Ongeoorloofd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk vormen op intellectuele of industriële eigendomsrechten, regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming, publicaties en/of communicatie in de breedste zin van het woord. U verklaart en garandeert dat uw toegang tot en gebruik van de website en alle informatie die u eventueel in welke vorm dan ook naar de website uploadt, in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving en geen inbreuk maakt op enige intellectuele, industriële of andere rechten van derden. U verbindt zich ertoe om ons en onze licentiehouders volledig te vrijwaren en schadeloos te stellen voor elke schade, gerechtelijke of andere maatregelen, veroordelingen en alle andere mogelijke kosten die voortvloeien uit uw toegang tot en gebruik van de website en uw inzending van informatie, beelden, teksten, hyperlinks of werken van intellectuele of industriële eigendom en voor alle aanspraken van derden die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.

4. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op (het gebruik van) deze website. In geval van een geschil met betrekking tot (het gebruik) van de website of de daarmee verbonden dienstverlening, zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd, behalve wanneer u een consument bent in de zin van artikel I.1, 2° van het Wetboek van Economisch Recht, in welk geval de rechtbanken van uw woonplaats bevoegd zijn.