COMMERCIËLE VOORWAARDEN

Commerciële voorwaarden

Laatste update: september 2021.

1. Definities
1.1. “Overeenkomst”: het Voorstel met inbegrip van alle bijlagen;
1.2. “Diensten”: de diensten die Qustomized aan de Opdrachtgever zal verlenen, zoals bepaald in het Voorstel;
1.3. “Intellectuele Eigendom”: betekent octrooirechten, handelsmerken, ontwerpen, modellen, auteursrechten, software, rechten op databases, eigendomsrechten op knowhow, met inbegrip van handelsgeheimen en andere vertrouwelijke informatie en elke andere vorm van wettelijk beschermbare intellectuele of industriële eigendomsrechten onder welke jurisdictie dan ook.
1.4. “Product Testing”: bij het einde van de ontwikkeling wordt het Product finaal getest door eindgebruikers die de Opdrachtgever aanwijst.
1.5. “Prototype Testing”: Qustomized kan in een vroege fase van het ontwerp het Product en/of bepaalde key features in overleg met de Opdrachtgever testen op gebruiksvriendelijkheid en desgevallend het Product bijsturen.
1.6. “Product”: het eindresultaat zoals omschreven in het projectplan dat Qustomized in het kader van deze Overeenkomst zal ontwikkelen;
1.7. “Sprint”: dit zijn vooraf bepaalde looptijden en een bepaald resultaat of doel dat binnen die looptijd moet worden gerealiseerd;
1.8. “Voorstel”: het voorstel van projectrealisatie van Qustomized, zoals aanvaard door de Opdrachtgever;

2. Voorwerp
2.1. Qustomized zal op basis van de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst bepaalde Diensten aan Opdrachtgever verlenen, zoals gespecifieerd in het Voorstel.
2.2. De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat het bij de inwerkingtreding van de Overeenkomst voor Qustomized onmogelijk is om een gedetailleerde beschrijving van de functionaliteiten van de te ontwerpen en de te ontwikkelen
Producten op te stellen. Partijen hebben in onderling overleg in het Voorstel een beschrijving van de uitgangspunten voor dit project uitgewerkt. Specifieke functionaliteiten van het Product worden door de Partijen vastgesteld, overeengekomen en ontworpen tijdens de uitvoering van de Diensten door
Qustomized in het kader van deze Overeenkomst, in overeenstemming met de agile-methodologie.
2.3. Qustomized past een dynamische, flexibele en op ontwikkeling gerichte aanpak toe en zal alle redelijke inspanningen leveren om de overeengekomen Sprints te behalen, rekening houdend met de tijd en de middelen die nodig
zijn om een dergelijke individuele Sprint af te ronden. De Opdrachtgever zal hierbij alle redelijke inspanningen leveren om de werkzaamheden van Qustomized te vereenvoudigen en te goeder trouw met Qustomized samen te werken. De
Opdrachtgever erkent de voordelen van de agile methodologie te kennen en stemt er mee in dat resultaten niet kunnen worden gegarandeerd. Dit is eigen aan de ontwikkelingsmethode.

3. Levering
3.1. De Diensten worden doorlopend geleverd zonder formele acceptatieprocedure. De levering en aanvaarding vindt plaats nadat de Opdrachtgever het verslag van de Product Testing ondertekent. Qustomized kan tijdens de uitvoering van de Diensten Prototype Testings uitvoeren.

3.2. Indien de Opdrachtgever het Product in een live-omgeving gebruikt of er (geheel of gedeeltelijk) operationeel gebruik van maakt, worden de Diensten onherroepelijk geacht te zijn aanvaard door de Opdrachtgever, ongeacht of de Product Testing reeds werd uitgevoerd door Qustomized of niet.
3.3. De Opdrachtgever zal de aanvaarding van het te leveren Product niet onredelijk vertragen of weigeren.

4. Onderaanneming
4.1. Qustomized mag (het geheel of bepaalde) Diensten onder deze Overeenkomst uitbesteden aan een onderaannemer zonder de toestemming van de Opdrachtgever. Qustomized blijft tegenover de Opdrachtgever verantwoordelijk voor alle Diensten die onder deze Overeenkomst worden uitgevoerd, met inbegrip van de Diensten die door haar onderaannemers worden
uitgevoerd, doch onder toepassing van de specifieke contractsvoorwaarden die in de relatie onderaannemer – Qustomized van toepassing zijn.

5. Garantie
5.1. Qustomized garandeert dat zij op datum van de levering van het Product aan de Opdrachtgever geen daadwerkelijke kennisgeving heeft ontvangen van enige claim dat het Product, of het gebruik ervan, inbreuk maakt op enig intellectueel
eigendomsrecht van een derde partij.
5.2. Indien Qustomized informatie ontvangt over een inbreuk of een vordering met betrekking tot het Product kan Qustomized, naar eigen keuze en op haar kosten, ofwel (1) voor de Opdrachtgever het recht verkrijgen om het vermeende
inbreukmakende Product te blijven gebruiken, ofwel (2) het Product te wijzigen of vervangen door een functioneel equivalent om deze niet-inbreukmakend te maken, in welk geval de Opdrachtgever het gebruik van het vermeende inbreukmakende Product onmiddellijk moet staken.
5.3. Qustomized garandeert bij levering as-is de goede werking van het door haar ontwikkelde Product in overeenstemming met de in het kader van elke individuele Sprint overeengekomen functionaliteiten, zoals getest door de Opdrachtgever. Enige klacht van de Opdrachtgever dient in elk geval binnen één (1) maand na het vaststellen van het gebrek te worden gemeld bij Qustomized op straffe van verval van enige aanspraak. Elke vordering van de Opdrachtgever met betrekking tot het Product vervalt op het moment dat een derde op enige wijze zou interveniëren.
5.4. Het voorgaande vermeldt de volledige aansprakelijkheid van Qustomized en het exclusieve rechtsmiddel van de Opdrachtgever voor elke inbreuk op de garantie zoals omschreven in artikel 5.3.

6. Prijzen en facturatie
6.1. Qustomized factureert overeenkomstig de modaliteiten en de prijzen zoals opgenomen in het Voorstel, en de Opdrachtgever zal de factuur binnen de 14 dagen na factuurdatum betalen.
6.2. In geval van laattijdige betaling, zelfs gedeeltelijk, heeft Qustomized, zonder voorafgaande ingebrekestelling, het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot op het moment van volledige betaling van alle openstaande en/of vervallen facturen door de Opdrachtgever, zonder dat de Opdrachtgever voor een eventuele onderbreking in de dienstverlening enige vergoeding kan eisen. Dat geldt onverminderd het recht van Qustomized om de betaling van alle door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen te eisen, inclusief de verschillende kosten waartoe laattijdige betaling aanleiding geeft, en onverminderd de overige rechten van Qustomized onder de Overeenkomst en/of toepasselijke wetgeving. In elk geval vormt het tijdig betalen van de facturen
volgende uit deze Overeenkomst voor de Opdrachtgever een essentiële verplichting.
6.3. Laattijdige betaling van de facturen door de Opdrachtgever brengt van rechtswege een verhoging van het factuurbedrag met zich mee met een interest conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de
betalingsachterstand bij handelstransacties en dit vanaf de vervaldatum van de factuur.
6.4. Vanaf de vervaldag van de factuur wordt het factuurbedrag van rechtswege verhoogd met een forfaitaire schadeloosstelling van 10% van het openstaand factuurbedrag, met een minimum van 175,00 EUR, om onder meer de
invorderingskosten die Qustomized oploopt, te dekken. Partijen zijn akkoord dat deze forfaitaire verhoging een werkelijke schatting is van het verlies dat Qustomized lijdt vanwege laattijdige betaling door de Opdrachtgever.
6.5. Qustomized heeft het recht om elk jaar haar prijzen en tarieven aan te passen gebaseerd op de prijsstijging van haar kostenposten die noodzakelijk zijn om de lopende Overeenkomst(en) uit te voeren en/of op de verjaardag van de
aanvang van de diensten volgens de index der consumptieprijzen met basisjaar 2004 en in overeenstemming met volgende formule:
P1 = P0 x (0,2 + 0,8 x X1/X0)
Waar:
P1 = het geïndexeerde bedrag
P0 = het basisbedrag
X1 = de nationale consumptieprijsindex van kracht in de maand die de verjaardag voorafgaat
X0 = de nationale consumptieprijsindex van kracht in de maand die het ondertekenen van de Overeenkomst voorafgaat.
6.6. De prijsaanpassing wordt van kracht één (1) maand nadat Qustomized daartoe een kennisgeving heeft verzonden aan de Opdrachtgever en is van toepassing op alle leveringen die plaatsvinden na afloop van voormelde termijn van één (1) maand. Indien de Opdrachtgever niet instemt met de beoogde
prijsaanpassing door Qustomized, is de Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te beëindigen binnen vermelde termijn van één (1) maand mits hij een opzegtermijn van één (1) maand respecteert. De Opdrachtgever dient in dat geval Qustomized per aangetekend schrijven in kennis te stellen van zijn opzegging. De opzegtermijn van één (1) maand gaat in
drie (3) dagen na de verzending van de aangetekende opzegging door de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever niet reageert op de voorgenomen prijsaanpassing van Qustomized, wordt hij geacht ermee in te stemmen.

7. Verplichtingen van de Opdrachtgever
7.1. De Opdrachtgever zal Qustomized steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen, evenals op de meest efficiënte wijze toegang verschaffen tot haar systemen om Qustomized in staat
te stellen de overeengekomen Diensten uit te voeren.
7.2. De Opdrachtgever is als enige verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de door Qustomized geleverde Producten en te verlenen Diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een
adequaat systeembeheer.
7.3. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Qustomized staan of indien de Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichting voldoet, heeft Qustomized in ieder geval het recht tot opschorting van de
uitvoering van de Overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten in rekening te brengen.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Alle door Qustomized in deze Overeenkomst opgenomen verplichtingen houden inspanningsverbintenissen in en kunnen in geen geval beschouwd worden als resultaatsverbintenissen. Qustomized geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete waarborg in verband met de Producten die steeds worden geleverd as-is, hierbij inbegrepen enige waarborg voor de geschiktheid voor een bepaald doel of verhandelbaarheid ervan.
8.2. Alle door Qustomized genoemde (leverings)termijnen en Sprints zijn naar best vermogen vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Qustomized meegedeeld of bekend waren en zij zullen zoveel als mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn of Sprint brengt
Qustomized niet in verzuim. Qustomized is niet gebonden door (leverings)termijnen of Sprints die, vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van een termijn dreigt, zullen Partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden.
8.3. Qustomized is gerechtigd om een volgende Sprint uit te stellen tot de Opdrachtgever alle verplichtingen gelieerd aan de vorige Sprint volledig heeft nageleefd. Evenzo is Qustomized gerechtigd om de eindafrekening te vorderen van de Opdrachtgever wanneer de Opdrachtgever nalaat om de nodige medewerking te verlenen tijdens de Sprint, zelfs wanneer het Product niet werd geleverd in overeenstemming met artikel 3.1.
8.4. Klachten van de Opdrachtgever over de kwantiteit of kwaliteit van geleverde Diensten in uitvoering van deze Overeenkomst dienen uiterlijk vijf (5) werkdagen na het verlenen van de Diensten schriftelijk te worden ingediend bij Qustomized, op straffe van verval. Indien de klachten door Qustomized gegrond bevonden worden, leidt dit tot geen andere of verdergaande verplichting van Qustomized dan de verplichting tot een inspanning om de Diensten alsnog naar behoren uit te voeren (herstel in natura). Alleen indien dit niet mogelijk zou blijken, is zij uitsluitend gehouden tot vergoeding van de door haar fout veroorzaakte bewezen directe schade binnen de hierna omschreven perken. Voor zover toelaatbaar door de toepasselijke wetgeving is de totale aansprakelijkheid van Qustomized in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade tot ten hoogste het bedrag van de voor de specifieke bedongen prijs (exclusief BTW) voor de door Qustomized te leveren Producten en te verrichten Diensten. In elk geval zal de totale aansprakelijkheid voor directe schade beperkt zijn tot maximaal 50% van het totale bedrag betaald door de Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst gedurende de twaalf (12) maanden onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot dergelijke aansprakelijkheid.
8.5. Voor zover toelaatbaar door de toepasselijke wetgeving is enige aansprakelijkheid van Qustomized voor enige indirecte, speciale, exemplaire, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van inkomsten, winst, besparingen, verlies van zaken of ander financieel verlies, kosten van stilstand of vertraging, verloren of beschadigde gegevens, voortkomend uit of in verband met deze Overeenkomst, ongeacht de vorm van actie, hetzij in contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van strikte nalatigheid) of
enige andere wettelijke of billijke theorie, zelfs indien een Partij op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, of indien het verhaal van een Partij anderszins haar essentiële doel voorbijschiet, uitgesloten.
8.6. In geval van een vermeende slechte werking van het Product zal de Opdrachtgever actief meewerken aan alle onderzoeken die als doel hebben de oorzaak ervan te achterhalen en alle maatregelen treffen om bewijzen veilig te stellen die relevant kunnen zijn.
8.7. Qustomized is enkel aansprakelijk voor een verborgen gebrek in het geleverde Product dat bestaat op het ogenblik van de levering en dat zich manifesteert binnen een termijn van één
(1) maand te rekenen vanaf de levering. In geval van een verborgen gebrek heeft de Opdrachtgever geen recht op een schadevergoeding. De Opdrachtgever heeft in dat geval enkel recht op het kosteloze herstel van het Product of de kosteloze vervanging van het Product, naar keuze van Qustomized. Indien de kosteloze vervanging of verbetering onmogelijk of buiten verhouding is, heeft de Opdrachtgever enkel het recht om een passende prijsvermindering te eisen tenzij ingeval de gebreken
voor acceptatie gedetecteerd konden worden door de projectverantwoordelijke van de Opdrachtgever tijdens de Product Testing.
8.8. Om enige aanspraak te kunnen formuleren aangaande een verborgen gebrek moet de Opdrachtgever Qustomized bij aangetekende brief op de hoogte brengen binnen een termijn van 5 werkdagen na de dag waarop de Opdrachtgever het verborgen gebrek heeft vastgesteld of redelijkerwijze diende vast te stellen. De rechtsvordering van de Opdrachtgever verjaart na verloop van 3 maanden vanaf de dag waarop hij het gebrek, de tekortkoming of het schadeverwekkend feit heeft vastgesteld of redelijkerwijze diende vast te stellen.
8.9. De Opdrachtgever vrijwaart Qustomized voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat mede bestond uit door Qustomized geleverde Producten en dat door de Opdrachtgever navolgend op enige wijze aan een derde werd geleverd, tenzij en voor zover de Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die Producten, in welk geval de aansprakelijkheid van Qustomized beperkt zal worden volgens de andere bepalingen van deze Overeenkomst.
8.10. Qustomized kan niet gehouden worden tot het nakomen van enige overeengekomen verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. De overeengekomen verplichtingen worden in een dergelijk geval
geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat Qustomized tot enige schadevergoeding gehouden is opzichtens de Opdrachtgever. Onder overmacht wordt mede verstaan: stakingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoer, elektriciteits-en telecommunicatiestoornissen, bedrijfsstoornissen, wanprestaties en/of overmacht van toeleveranciers, vergunningsvereisten en andere juridische en
administratiefrechtelijke vereisten, overlijden van een betrokken werknemer, zware ziekte van een betrokken werknemer, verboden of bevelen van de overheden, pandemie en epidemie.
8.11. Wanneer de overmachtssituatie langer dan dertig dagen heeft geduurd, heeft Qustomized het recht om de Overeenkomst schriftelijk, door middel van een aangetekend schrijven, te ontbinden zonder een voorafgaand beroep op een
rechter en zonder enige schadeloosstelling. In zo’n geval zal Qustomized recht hebben op de betaling door de Opdrachtgever van alle reeds geleverde Producten en/of Diensten en van de kosten die reeds gemaakt werden met het oog op de toekomstige uitvoering van de Overeenkomst.
8.12. De niet-nakoming door Qustomized van haar contractuele verplichtingen als gevolg van zulke overmachtssituaties is geen grond tot verbreking, ontbinding of
opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de Opdrachtgever.

9. Duur en beëindiging van de Overeenkomst
9.1. Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals bepaald in het Voorstel, vanaf de ondertekening, en zal automatisch en stilzwijgend worden verlengd met periodes van 1 jaar voor hosting en met periodes van 6 maanden of 1 jaar voor design en ontwikkeling.
9.2. De Opdrachtgever kan de Overeenkomst na elke behaalde Sprint beëindigen met uitwerking op de vervaldag van de individuele Sprint, mits aangetekend schrijven met kennisgeving van de beëindiging voor de vervaldag, met inachtneming van artikel 9.5.
9.3. Elke Partij is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst, door middel van een aangetekend schrijven, zonder voorafgaande ingebrekestelling, indien:

9.3.1. De andere Partij in gebreke blijft één of meerdere van zijn essentiële contractuele verplichtingen na te leven, voor zover die Partij binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen na de ingebrekestelling de inbreuk
niet heeft hersteld;
9.3.2. Het faillissement van de andere Partij is aangevraagd dan wel is uitgesproken;
9.3.3. De andere Partij door beslaglegging, ontbinding van diens onderneming dan wel vereffening van diens vermogen, onder curatelestelling of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of substantiële delen daarvan verliest.
9.4. Qustomized is gerechtigd met onmiddellijke ingang haar contractuele prestaties zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten indien: (a) de Opdrachtgever de rechten en/of dienstverlening van Qustomized
in het gedrang brengt of in het gedrang dreigt te brengen, (b) de Opdrachtgever na kennisgeving in gebreke is om één of meerdere van de verplichtingen van de Overeenkomst na te leven.
9.5. Bij ontbinding en/of beëindiging van deze Overeenkomst dient de Opdrachtgever de Diensten die door Qustomized werden geleverd tot aan de ontbinding en/of beëindiging te vergoeden.

10. Niet-afwerving
10.1. Partijen mogen tijdens de uitvoering van de Overeenkomst geen enkele medewerker, al dan niet in loondienst van de andere Partij, rechtstreeks of door toedoen van een derde benaderen met het oog op afwerving.
10.2. Het is Partijen bovendien uitdrukkelijk verboden om medewerkers die direct of indirect met de uitvoering van de Diensten zijn belast en/of medewerkers die verbonden zijn aan vennootschappen die behoren tot dezelfde groep, in dienst te
nemen en/of via onderaanneming of op enigerlei andere wijze voor haar rekening opdrachten te laten uitvoeren, ook al werd een dergelijke vraag initieel door de betrokken medewerker zelf geïnitieerd.
10.3. Dit verbod geldt zowel tijdens de uitvoering van de Overeenkomst als gedurende een periode van tenminste één jaar na beëindiging ervan.
10.4. In geval één van de Partijen de bepalingen van dit artikel zou overtreden, is zij aan de andere Partij van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst vereist is, een schadeloosstelling verschuldigd die
in gemeen overleg tussen Partijen wordt begroot op een forfaitair bedrag van 75.000 Euro (vijvenzeventig duizend Euro) per vastgestelde inbreuk, onverminderd het recht om daarnaast hogere schade te bewijzen en bijkomende schadeloosstelling te vorderen.

11. Intellectueel eigendom
11.1. Voor door Qustomized zelf ontwikkelde Producten geldt dat de Intellectuele Eigendomsrechten bij Qustomized of haar licentiegevers blijven, tenzij met de Opdrachtgever schriftelijk overeengekomen dat de Intellectuele Eigendomsrechten overgedragen zouden worden aan de Opdrachtgever.
11.2. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de door Qustomized gebruikte (open source) software van derden, liggen bij de ontwikkelaar van die software of een andere rechthebbende. Dergelijke rechten kunnen in geen enkel geval worden overgedragen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de (open source) softwarelicenties en vrijwaart Qustomized van aanspraken van derden omtrent de naleving van deze licenties.
11.3. De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat Qustomized bij de uitvoering van deze Overeenkomst, naar eigen inzicht, gebruik kan maken van open source software.
11.4. Nadat de Opdrachtgever zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst opzichtens Qustomized heeft voldaan, verkrijgt de Opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst voor de werken die specifiek ten behoeve van en in opdracht van
de Opdrachtgever zijn ontwikkeld. Onder dit gebruiksrecht heeft Opdrachtgever het recht de werken te gebruiken voor zijn eigen doeleinden. Qustomized is vrij om de knowhow, concepten, ontwerpen, kennis en vaardigheden te gebruiken die zij heeft verworven bij de uitvoering van deze Overeenkomst, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

12. Vertrouwelijkheid
12.1. Partijen verbinden zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere Partij ontvangen, waaronder de inhoud van de Overeenkomst. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
12.2. Als vertrouwelijke informatie geldt in ieder geval: alle informatie die in het kader van de Overeenkomst bij de andere Partij bekend wordt, informatie welke naar de aard als vertrouwelijk dient te worden aangemerkt, waaronder mede
verstaan maar niet beperkt tot de door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens, of informatie door één der Partijen als zodanig is aangeduid.
12.3. De Partijen erkennen en aanvaarden dat elke inbreuk op deze vertrouwelijkheidsclausule aanleiding zal geven tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 15.000,00 EUR aan de andere Partij, onverlet het recht van die Partij om aan te tonen dat de werkelijk geleden schade hoger ligt, in welk
geval deze schade vergoed dient te worden.

13. Toepasselijk recht en geschillen
13.1. Op deze Overeenkomst is Belgisch recht van toepassing, onder uitdrukkelijke uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag.
13.2. Ieder geschil tussen Partijen inzake geldigheid, interpretatie, uitvoering en/of beëindiging van de Overeenkomst, zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt.

14. Slotbepalingen
14.1. Deze Overeenkomst bevat alle rechten en plichten tussen Partijen ter zake van het onderwerp van deze Overeenkomst en doet alle voorgaande mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomsten, toezeggingen en/of afspraken ter zake van het voorwerp van deze Overeenkomst vervallen,
behoudens een geheimhoudingsovereenkomst die voorafgaandelijk werd gesloten.
14.2. Bepalingen uit deze Overeenkomst zijn niet van toepassing voor zover zij in strijd mochten zijn met toepasselijke bepalingen van dwingend recht. Mocht enige bepaling in deze Overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen in deze Overeenkomst niet aan.
14.3. Het door één der Partijen wachten met of nalaten van afdwingen van enige verplichting van de wederpartij uit of samenhangend met deze Overeenkomst betekent niet dat Partij van haar rechten ter zake afstand doet of dat zij die rechten verwerkt.
14.4. Deze Overeenkomst kan slechts worden gewijzigd door middel van een schriftelijk stuk, door beide Partijen ondertekend.